Algemene voorwaarden

 1. Definities

In onderstaande Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Abonnement

de overeenkomst tussen FaaS Fitness en Abonnee voor het gebruik van Fitness Materiaal door Abonnee alsmede iedere andere overeenkomst tussen FaaS Fitness en Abonnee

Algemene Voorwaarden

deze algemene voorwaarden FaaS Fitness die van toepassing zijn op ieder Abonnement

Einddatum

de datum waarop het Abonnement eindigt door opzegging door Abonnee zoals uiteengezet in artikel 6.5

Fitness Materiaal

de door FaaS Fitness op grond van het Abonnement aan Abonnee ter beschikking gestelde Fitness Materiaal voor gebruik door Abonnee in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden

Abonnee

iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met FaaS Fitness een Abonnement afsluit

Cardio Package (Loopband, Crosstrainer, Roeitrainer, Hometrainer)

Door FaaS Fitness vooropgesteld Fitness Materiaal Abonnement

FaaS Fitness

FaaS Fitness BV met maatschappelijke zetel te Everstraat 3, Sint-Amandsberg (Gent), 9040 en met ondernemingsnummer 0775.562.906

 

 1. Toepasselijkheid
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Abonnement tussen FaaS Fitness en Abonnee.
  • Afspraken tussen FaaS Fitness en Abonnee in afwijking van, of in aanvulling op, deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd in een e-mail van een bestuurder van FaaS Fitness.
  • Alle door FaaS Fitness genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
 2. Abonnement
  • Abonnee krijgt voor de duur van het Abonnement het gebruik van het Fitness Materiaal, in overeenstemming met het gekozen Abonnement.
  • Het Cardio Package geeft recht op wisselen van cardio toestel naar een ander door FaaS Fitness aangeboden cardio toestel binnen het Cardio Package. Abonnee kan dit recht elke 6 maanden uitoefenen onder voorbehoud dat het Abonnement ononderbroken verder liep gedurende de periode. De abonnee kan indien gewenst om de zes maanden dit recht om te wisselen van cardio toestel uitoefenen onder de hierna bepaalde voorwaarden.

Het abonnement dient reeds gedurende zes ononderbroken maanden te lopen vooraleer de wissel voor het eerst kan worden aangevraagd. De abonnee verbindt zich tot een nieuwe looptijd van minimaal zes maanden na het leveren van het gekozen cardio toestel overeenkomstig artikel 6.4 van de algemene voorwaarden. Indien de abonnee toch wenst het abonnement stop te zetten voor het verstrijken van een periode van zes maand dan zal een Kick-off fee in rekening worden gebracht van $$ euro.

            De abonnee dient de aanvraag tot wisselen van cardio toestel in te dienen per mail op het volgende email adres of via het daartoe voorziene aanvraagformulier op de website www.faasfitness.be.

FaaS Fitness streeft ernaar om de wissel uit te voeren binnen een termijn van twee weken, doch behoudt zich het recht voor om deze termijn uit te breiden naar gelang de eventuele drukte zonder dat hiervoor enige compensatie of vergoeding mogelijk is voor de abonnee voor zover er een voorstel tot levering/ophaling wordt gedaan binnen de maand na aanvraag.

 • Het Fitness Materiaal kan voorzien zijn van een reclame-uiting. Wanneer de reclame-uiting is beschadigd, of een reclame-uiting verdwijnt volledig van Het Fitness Materiaal, moet er door Abonnee direct contact worden opgenomen met FaaS Fitness.

 

 1. Voorwaarden
  • Abonnee maakt normaal gebruik van het Fitness Materiaal en zorgt voor het Fitness Materiaal als een normaal zorgvuldig en voorzichtig persoon.
  • Het Fitness Materiaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door Abonnee. Het is Abonnee niet toegestaan om het Fitness Materiaal te gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals fitness, bedrijfsfitness, sportlessen en personal training. Bij een overtreding van dit verbod is Abonnee aan FaaS Fitness een contractuele boete verschuldigd van maximaal EUR 2.000,00. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door FaaS Fitness rekening houdende met de duur en ernst van de overtreding. De vergoeding zal in geen geval minder bedragen dan 500 euro. Het opleggen van de boete doet geen afbreuk aan eventuele andere rechten van FaaS Fitness zoals het vorderen van een schadevergoeding of het beëindigen van het Abonnement, in overeenstemming met artikel 14 van de Algemene Voorwaarden.
  • In afwijking van artikel 4.2, indien Abonnee kiest voor een B2B Package is Abonnee gerechtigd om het Fitness Materiaal ook te gebruiken voor zakelijke en/of commerciële doeleinden, zoals fitness, bedrijfsfitness, sportlessen en personal training. Dit geldt niet voor elk ander Package.
  • FaaS Fitness behoudt zich het recht voor om bij het omwisselen, zoals als bepaald in artikel 3.2, van Fitness Materiaal en/of andere contactmomenten het gebruik en slijtage van het Fitness Materiaal te controleren. Als tijdens de controle blijkt of een gemotiveerd vermoeden ontstaat dat het Fitness Materiaal wordt gebruikt voor zakelijk of commerciële doeleinden is FaaS Fitness gerechtigd om het verschil in prijs tussen het door de Abonnee gekozen Abonnement en het hogere Abonnement dat een hoger gemiddeld gebruik wel toestaat met terugwerkende kracht over de afwijkende periode in rekening te brengen, vermeerderd met een bedrag van EUR 50 aan administratiekosten. Het voorgaande doet geen afbreuk aan eventuele andere rechten van FaaS Fitness, zoals het beëindigen van het Abonnement in overeenstemming met hoofdstuk 14 van de Algemene Voorwaarden of het vorderen van volledige schadevergoeding.
  • Het Fitness Materiaal blijft te allen tijde eigendom van FaaS Fitness. Het is Abonnee niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op het Fitness Materiaal te vestigen of te verlenen.
  • Het Fitness Materiaal blijft te allen tijde op de locatie waarop de initiële levering door FaaS Fitness gebeurde. In geval dat de Abonnee verhuist, dient Abonnee FaaS Fitness hiervan op de hoogte te brengen. Indien de Abonnee een aanvraag indient zal FaaS Fitness het Fitness Materiaal kosteloos naar de nieuwe locatie brengen en installeren indien Abonnee voor langer dan 1 jaar klant is.
  • Abonnee is persoonlijk aansprakelijk voor naleving van de Algemene Voorwaarden.
  • Abonnee is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de gegevens bekend bij FaaS Fitness, zoals bijvoorbeeld een nieuw adres.
  • Abonnee mag aan het Fitness Materiaal geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadiging van Het Fitness Materiaal kunnen worden verwijderd. Het is Abonnee tevens niet toegestaan de elektronica of software van het Fitness Materiaal op enige wijze te manipuleren.
  • Abonnee moet 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam zijn om een Abonnement af te kunnen sluiten. Minderjarigen kunnen slechts met toestemming van een ouder of voogd een Abonnement afsluiten.
  • FaaS Fitness raadt elke Abonnee aan een sportmedisch onderzoek uit te voeren vooraleer hun Abonnement te benuttigen. Meer info: https://www.sport.vlaanderen/slim-sporten/bewegen/sportmedisch-onderzoek/.
  • Een digitaal verificatieproces van de juiste identificatiedocumenten kan onderdeel zijn van het aanmeldproces bij levering van het Fitness Materiaal. Ontbreken van de juiste identificatie documenten leidt ertoe dat het Fitness Materiaal niet uitgeleverd wordt. Als uit verificatie blijkt dat er mogelijkerwijs sprake is van fraude doet FaaS Fitness hiervan aangifte bij de politie
 2. Looptijd Abonnement en Opzegging
  • De looptijd van het Abonnement (“Abonnementsperiode”) wordt overeengekomen tijdens de aanmeldingsprocedure. Indien overeengekomen, kan FaaS Fitness eenmalige kosten (“Kick-off fee”) bij Abonnee in rekening brengen.
  • Indien het Abonnement tot stand komt door het invullen van het aanmeldformulier op de website www.faasfitness.be en Abonnee consument is, heeft Abonnee gedurende de bedenktijd van 14 dagen het recht het Abonnement zonder opgave van redenen te ontbinden. Het voorgaande geldt niet voor zover het Abonnement tijdens de bedenktijd is uitgevoerd met uitdrukkelijke instemming van de Abonnee en voor zover Abonnee heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding.
  • De Abonnementsperiode is minimaal 6 maanden, te berekenen vanaf de datum zoals die is overeengekomen tijdens de aanmeldingsprocedure, en wordt stilzwijgend verlengd, steeds voor een periode van één maand. Gedurende de eerste 6 maanden na overeengekomen datum is tussentijdse beëindiging van het Abonnement is niet mogelijk. Na de eerste 6 maanden na overeengekomen datum kunnen beide partijen kunnen het Abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand welke in zal gaan op de eerste dag van de eerst volgende maand.
  • Vanaf de dag dat de schriftelijke opzegging van het Abonnement door Abonnee is ontvangen door FaaS Fitness loopt het Abonnement nog één maand door te rekenen vanaf de eerst volgende maand volgend op de opzeg.
  • Abonnee heeft na opzegging tot de Einddatum recht op het gebruik van het Fitness Materiaal en de plicht om de kosten van het Abonnement te voldoen.
  • Het abonnement kan worden opgezegd per brief, per mail naar het e-mail adres info@faasfitness.be of via het daartoe voorziene formulier op de website www.faasfitness.be
  • Het Fitness Materiaal dient door Abonnee uiterlijk op de Einddatum teruggeleverd worden aan FaaS Fitness. Abonnee heeft het recht FaaS Fitness het Fitness Materiaal te laten ophalen, hiervoor moet Abonnee voor Einddatum de mogelijkheid geven het Fitness Materiaal op te kunnen halen tussen 8u en 22u.
  • Wanneer het Fitness Materiaal door Abonnee vóór de Einddatum wordt ingeleverd, eindigen daarmee alle rechten van Abonnee op grond van het Abonnement.
  • Voordat het Fitness Materiaal is ingeleverd bij FaaS Fitness kan Abonnee te allen tijde de opzegging ongedaan maken en het Abonnement weer activeren door middel van een e-mail aan FaaS Fitness.
  • Wanneer het Fitness Materiaal niet uiterlijk op de Einddatum door Abonnee is overgedragen aan FaaS Fitness, is Abonnee een boete verschuldigd van EUR 5 per dag totdat Het Fitness Materiaal alsnog is overgedragen aan FaaS Fitness of het Abonnement weer is geactiveerd, dit met een maximum van zeven dagen.
  • Bij terug ontvangst van het Fitness Materiaal mag FaaS Fitness controle uitoefenen op schade en slijtage. Indien sprake is van schade en slijtage van het Fitness Materiaal anders dan is te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van FaaS Fitness, behoudt FaaS Fitness zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op Abonnee.
  • Als het Fitness Materiaal niet binnen zeven dagen na de Einddatum is overgedragen aan FaaS Fitness en het Abonnement niet opnieuw is geactiveerd, zal FaaS Fitness aangifte doen van diefstal door Abonnee. Tevens is Abonnee in dat geval gehouden de door FaaS Fitness geleden schade te vergoeden welke wordt vastgesteld per type abonnement en is terug te vinden in Tabel 1, onverminderd het recht van FaaS Fitness om volledige vergoeding te vragen van de door haar geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van de vastgestelde schadevergoeding afhankelijk van het type abonnement.

 

 

Type Abonnement

Vastgesteld schadevergoeding

Cardio Package (Loopband, Crosstrainer, Roeitrainer, Hometrainer)

Equivalent 24 maanden Abonnement in EUR (EUR 1000)

Tabel 1: Hoogte schadevergoeding per type abonnement

 

 

 • FaaS Fitness is te allen tijde gerechtigd het Abonnement te beëindigen bij diefstal of bij een van de in artikel 1 genoemde gronden, Het Fitness Materiaal op te sporen en per direct mee te nemen.
 1. Diefstal of vermissing
  • In geval van vermissing of diefstal van het Fitness Materiaal is Abonnee verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan FaaS Fitness en samen met een medewerker van FaaS Fitness aangifte te doen. Abonnee is in dat geval een eigen risico verschuldigd wat verschilt per type Abonnement. Het van toepassing zijnde eigen risico per type Abonnement is terug te vinden in Tabel 2. Abonnee ontvangt van FaaS Fitness opnieuw Fitness Materiaal dat onderdeel is van zijn/haar Abonnement nadat de aangifte is afgerond.

Type Abonnement

Vastgesteld schadevergoeding

Cardio Package (Loopband, Crosstrainer, Roeitrainer, Hometrainer)

Equivalent 2 maanden Abonnement in EUR

Tabel 2: Hoogte eigen risico per type Abonnement

 

 

 • Indien door Abonnee niet, of niet tijdig, melding wordt gedaan van vermissing of diefstal van het Fitness Materiaal is Abonnee aan FaaS Fitness een schadevergoeding verschuldigd zoals vastgesteld in Tabel 1.
 • Wanneer er (onder)delen van het Fitness Materiaal missen of worden gestolen, heeft FaaS Fitness het recht dit bij Abonnee in rekening te brengen tot maximaal het bedrag van het eigen risico. Een prijslijst van (onder)delen is op te vragen bij FaaS Fitness. De Abonnee verklaart erop gewezen te zijn door FaaS Fitness dat de inboedel van de woning kan opgenomen worden in de brandverzekering met dekking diefstal.

 

 1. Schade en onderhoud
  • FaaS Fitness heeft het recht het Fitness Materiaal te controleren op de staat waarin deze verkeert. Abonnee is gehouden zijn medewerking te verlenen aan het (op afroep van FaaS Fitness) uitvoeren van controles, modificaties en onderhoud.
  • Indien sprake is van schade en slijtage van het Fitness Materiaal anders dan is te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van FaaS Fitness, behoudt FaaS Fitness zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op Abonnee.

 

 1. Betalingen
  • Abonnee is verplicht om bij het afsluiten van een Abonnement tevens een machtiging tot automatische incasso van de maandelijkse abonnementskosten en andere verschuldigde kosten af te laten schrijven van het opgegeven rekeningnummer.
  • Bij extra in rekening gebrachte kosten zoals het eigen risico en toeslagen, heeft FaaS Fitness het recht eerst betaling daarvan te verlangen alvorens aan Abonnee nieuw Fitness Materiaal te leveren.
  • Wanneer de abonnements- of overige kosten niet kunnen worden afgeschreven of onterecht worden geblokkeerd, is Abonnee van rechtswege in verzuim. Abonnee ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen. Indien het verschuldigde niet binnen de termijn van veertien dagen is voldaan, kan FaaS Fitness een incassobureau inschakelen. Bijkomende administratieve kosten en interesten die hieruit volgen, zijn verschuldigd door Abonnee.
 2. Aansprakelijkheid
  • Als Abonnee Fitness Materiaal in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont.
  • Bij twijfel door Abonnee aan de veiligheid van het Fitness Materiaal dient direct contact te worden opgenomen met FaaS Fitness.
  • Het gebruik van het Fitness Materiaal door Abonnee is voor eigen risico van Abonnee.
  • FaaS Fitness is niet aansprakelijk voor enige door Abonnee geleden schade als gevolg van het gebruik van het Fitness Materiaal, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van FaaS Fitness of voor schade die op grond van dwingende wetsbepalingen niet kan worden uitgesloten.
  • Abonnee is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/of beschadigingen aan het Fitness Materiaal.

 

 1. Wijziging
  • FaaS Fitness behoudt zich het recht voor om de kosten van een Abonnement te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal één maand vóór de ingangsdatum per e-mail bekend gemaakt aan Abonnee. Het staat Abonnee niet vrij om het Abonnement te ontbinden wegens een prijswijziging, tenzij de wijziging binnen drie maanden na het sluiten van het Abonnement plaatsvindt en Abonnee consument is.
  • FaaS Fitness is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal één maand voor de ingangsdatum bekend gemaakt door middel van een mededeling op de website www.FaaSFitness.nl en per e-mail aan Abonnee. Indien de wijziging tot gevolg heeft dat aan Abonnee een prestatie wordt verschaft die wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijke prestatie, heeft Abonnee die consument is de bevoegdheid het Abonnement te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking zullen treden.
  • FaaS Fitness heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op Abonnee uit welken hoofde ook, over te dragen aan derden.
 2. Niet nakomen verplichtingen
  • FaaS Fitness heeft het recht het Abonnement met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Abonnee, indien:
 • Abonnee in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het Abonnement;
 • Abonnee (voorlopige) opschorting van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) opschorting van betaling wordt verleend;
 • het faillissement van Abonnee wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Abonnee onder curatele wordt gesteld of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt;
 • Abonnee het Fitness Materiaal gebruikt in strijd met de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden (b.v. de gebruiksvoorwaarden van artikel 4);
 • ten laste van Abonnee beslag wordt gelegd op het Fitness Materiaal of op andere goederen van Abonnee en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit het Abonnement beïnvloedt;
 • Abonnee naar het oordeel van FaaS Fitness misbruik maakt van de door FaaS Fitness geboden service;
 • Abonnee opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan FaaS Fitness, dan wel Abonnee anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit het Abonnement na te kunnen komen.
  • Abonnee heeft het recht het Abonnement per direct te beëindigen indien FaaS Fitness haar verplichtingen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen. Het voorgaande tast niet het recht van ontbinding aan van Abonnee die consument is.
 1. Digitale gegevens en privacy
  • FaaS Fitness vindt het belangrijk om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Hoe FaaS Fitness dit doet staat beschreven in het Privacy Statement. Deze is te raadplegen via www.faasfitness.be/privacy. Voor vragen of opmerkingen hierover kun je contact opnemen via info@faasfitness.be.
 2. Toepasselijk recht / Geschillen
  • Op het Abonnement en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
  • Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met het Abonnement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gent, onverminderd het recht van de consument om het geschil voor te leggen aan rechter van het gebied waar de consument is gevestigd, behoudens voor zover volgens enig dwingende bepaling een andere rechter bevoegd is.

 

www.faasfitness.be Versie 1.0 September 2021